tel: +420 515 221 508 | e-mail: info@zvg.cz

Obchodní podmínky

 

   1. VZNIK OBCHODNÍHO VZTAHU

Obchodní vztah vzniká potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Dnem, kdy začíná běžet lhůta dodání, se myslí den převzetí objednávky prodávajícím od kupujícího. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Závaznou objednávku lze provést písemně poštou, faxem, elektronickou poštou nebo telefonem.

Minimální hodnota objednávky je 500,- Kč bez DPH.

Nový zákazník předloží spolu s objednávkou zboží také platný Výpis z OR a osvědčení o registraci k DIČ, v případě, že je plátcem DPH. Tyto informace slouží výhradně k identifikaci zákazníka ve firmě ZVG CZ s.r.o. a jejich zpracování se řídí samostatným dokumentem Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery.

 

   2. DOPRAVA ZBOŽÍ

Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje prodávající kupujícímu dopravu zboží na vlastní náklady.

Je-li  souhrnná hodnota objednávky nižší než 2000,- Kč bez DPH (u zásilek na Slovensko: 200 EUR), společnost ZVG CZ s.r.o. účtuje položku přepravné-podlimitní odběr, balné ve výši 125,- Kč bez DPH (u zásilek na Slovensko: 13 EUR).

Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 2000,- Kč bez DPH a zboží je zasíláno na dobírku, je doprava v ceně zboží a účtujeme dobírkovou část ve výši 50,- Kč bez DPH.

Zboží se expeduje na paletách označených ochrannou známkou EUR a KH paletách (polopalety). Zákazník je povinen přepravci po dodání zboží stejný počet palet, které obdržel, i vrátit, a to v nepoškozeném a neznečištěném stavu. Evidence vrácených palet je registrována v paletovém kontu smluvních přepravců.

Minimální dodací množství každého produktu je celé originálně zabalené balení.

 

   3. CENY

Ceny jsou platné podle aktuálních cenových nabídek/ceníků společnosti a v průběhu roku se aktualizují. Změna v sortimentu zboží společnosti ZVG CZ s.r.o. je vyhrazena. Pro zákazníky jsou připravovány akční cenové nabídky prodávaného zboží. Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH. O možných individuálních slevách rozhoduje vedení společnosti v komunikaci s regionálním obchodním zástupcem.

 

   4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta je obyčejně do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak nebo pokud nedojde ke zpoždění na straně přepravce. V případě, že je nutno zboží objednat a není možné dodržet domluvený termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn telefonicky nebo e-mailem a termín bude upřesněn.

Dodávky zboží lze dohodnout do 24 hodin, pokud je zboží skladem. Případný doplatek ceny za expresní dodávku bude kupujícímu předem sdělen a musí být kupujícím odsouhlasen.

Místem dodání zboží se rozumí místo stanovené kupujícím na objednávce.

Kupující přebírá zboží pouze prostřednictvím osob jím zmocněných a oprávněných k převzetí zboží. Převzetí dodávky zboží potvrdí kupující svým podpisem, čitelným jménem, eventuelně razítkem na přiloženém dodacím a přepravním listu. Převzetím dodávky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady, množství a sortiment odpovídá údajům uvedeným na dodacím listu nebo faktuře. Společnost ZVG CZ s.r.o. garantuje řádně zabalené zboží.

 

   5. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (daňový doklad) a předává ji odběrateli elektronickou formou emailem, případně je na přání zákazníka přibalena k dodávce zboží, není-li dohodnuto jinak.

Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, pokud je na objednávce uvedeno.

Dodávky materiálu jsou denně fakturovány, vyjma celozávodní dovolené, státních svátků nebo dnů pracovního klidu. První nákup je vždy hrazen dobírkou bez ohledu na výši objednávky. Výjimku mohou tvořit případy projednané a schválené vedením společnosti.

Standardní splatnost faktury je 14 dní od data vystavení, nedohodnou-li se strany jinak, například na platbě dobírkou. O delší splatnosti faktur rozhoduje vedení společnosti. Hotovostní platby za zboží společnost nepřijímá.

Zboží je majetkem společnosti ZVG CZ s.r.o. až do jeho plné úhrady na účet této společnosti. Faktura se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob platby. Rovněž je oprávněn kupujícímu účtovat za každý den prodlení úrok ve výši stanovené ust. §369 a 502 obchodního zákoníku, tj. ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

 

   6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Firma ZVG CZ s.r.o. garantuje, že její zboží je bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží. Tato garance nebude platit pro zboží, u kterého podle výlučného rozhodnutí firmy ZVG CZ s.r.o., došlo k nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití, či se jedná o zboží jednorázového použití.

Na dodané zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem dodání zboží kupujícímu. Na poškození vzniklé nesprávným použitím, nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením se záruka nevztahuje. Toto se netýká zboží určeného pro jednorázové použití.

Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem.

Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím v dodání náhradního zboží za zboží vadné, slevě z kupní ceny, anebo odstoupení od smlouvy.

Předpokladem uznání nároků kupujícího na výměnu zboží vadného za bezvadné je písemné oznámení vady se stručným  popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 10 dnů po převzetí zboží.

 

   7. REKLAMACE

V případě výskytu důvodné reklamace se musí tato skutečnost písemně oznámit do 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Kupující je povinen si zboží prohlédnout a překontrolovat neprodleně po převzetí zboží od smluvního přepravce. Převzetí zboží je potvrzeno podpisem na přepravním listu přepravce. Je-li na zboží shledáno poškození, kupující rozsah a popis poškození poznačí do předávacího protokolu a pořídí fotodokumentaci rozsahu škod. Odpovědnost firmy ZVG CZ s.r.o. za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí vady na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila je firma ZVG CZ s.r.o., ani přepravní společnost.

 

   8. VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Vrácené zboží je možné přijmout pouze po předchozí domluvě, a to pouze v originálně zabalené formě. Zboží objednané na individuální objednávku (např. u výrobce) nebude možné zpětně přijmout na sklad. Při chybně objednaném zboží nebo při objednání přílišného množství se jejich vracení na sklad zpoplatňuje příplatkem 10% hodnoty vráceného zboží, minimálně však 200 Kč (z důvodu manipulačních nákladů). Přepravní náklady vráceného zboží na sklad přechází rovněž v plné výši na objednavatele.

 

   9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V souladu s ust. §273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží  ZVG CZ s.r.o. zjednodušenou  formou potvrzením objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.

 

Ve Znojmě dne 2. 1. 2019
za společnost ZVG CZ s.r.o.
Ing. Karel Krejčí
Jednatel společnosti

Napište nám

Využijte tento formulář pro jakékoliv dotazy či poptávku

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Vás email Emailová adresa není platná
Zadejte prosím Vaše IČO
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Fakturační údaje

ZVG CZ s.r.o.
Dobšická 3580/17
CZ-67182 Znojmo

IČO: 07645236
DIČ: CZ07645236

Provozovna a sklad

ZVG CZ s.r.o.
Dobšická 3580/17
CZ-67182 Znojmo

+420 515 221 508
info@zvg.cz

Mateřská společnost

ZVG Zellstoff-Verarbeitung AG
Fenchackerweg 2-4
CH-4704 Niederbipp BE

+41 (0)62 396 44 77
info@zvg.ch 

Katalog výrobků